Show simple item record

dc.contributor.advisorPucarević, Mira
dc.contributor.otherStojić, Nataša
dc.contributor.otherĆirković, Miroslav
dc.contributor.otherMihaljev, Željko
dc.contributor.otherŠtrbac, Snežana
dc.creatorKartalović, Brankica
dc.date.accessioned2019-01-18T11:08:13Z
dc.date.accessioned2024-01-19T09:52:55Z
dc.date.available2019-01-18T11:08:13Z
dc.date.available2020-07-04T14:22:54Z
dc.date.available2024-01-19T09:52:55Z
dc.date.issued2018-12-12
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10654
dc.identifier.urihttps://educons.edu.rs/studije/doktorske-studije/repozitorijum/sr
dc.identifier.urihttps://redun.educons.edu.rs/handle/123456789/583
dc.description.abstractNiklozamid je lek koji se koristi za lečenje infekcija izazvanih pantljičarama kod životinja i ljudi. Njegova najvažnija upotreba kod šarana (Ciprinus carpio) je za lečenje obolenja botriocefaloze koju izaziva pantljičara Bothriocephalus acheilognathi. Cilj ove doktorske disertacije je da se optimizuje metoda određivanja niklozmida (NIC) i njegovih metabolita 2-hloro 4-nitro anilina (CNA) i 5-hloro salicilne kiseline (CSA) u jetri, bubrezima, koži i mišićnom tkivu šaranskih mladunaca. i takva primeni na ispitivanje dinamike nastajanja ovih supstanci primenom HPLC-DAD-FLD-MS-MS tehnike. Limiti kvantifikacije određeni na HPLC-DAD-FLD-u za niklozamid i metabolite su se nalazili u opsegu od 1,5-1,6 µg/kg za NIC; 3,3-3,7 µg/kg za CSA i 3,3-3,6 µg/kg za CNA. Limiti kvantifikacije za niklozamid i metabolite određeni na LC-MS-MS-u su iznosili 0,4 µg/kg za NIC, dok su se za CSA kretale u opsegu od 0,6-1 µg/kg, a za CNA u opsegu od 0,5-0,6 µg/kg. Limit detekcije za NIC, CSA i CNA određeni na HPLCDAD-FLD-u su iznosili 0,5 µg/kg; 1 µg/kg i 1 µg/kg. Limiti detekcije za NIC, CSA i CNA određeni na LCMS-MS-u su iznosili 0,1 µg/kg. Ribe za eksperiment su dobijene iz ribnjaka Kapetanski rit i aklimatizovane su slovima testa na 20,5 ± 1 ºC. Šaranski mladunci sa prosečnom masom od 60 ± 10 g tretirani su sa niklozamidom u koncentraciji od 2 g/kg hrane u toku pet uzastopnih dana. Na kraju tretmana, nivoi niklozamidnih ostataka su određeni korišćenjem tečne hromatografije visokih performansi (HPLC), analizom tokom 13 dana. Srednje vrednosti koncentracije niklozamida u mišnom tkivu su se kretale od 27,7 µg/kg počev od prvog dana do <0,5 µg/kg jedanaestog dana; u jetri od 51,5 µg/kg do <0,5 µg/kg trinaestog dana; bubrezima od 29,4 µg/kg do <0,5 µg/kg trinaestog dana i koži od 77,8 µg/kg počev od prvog dana do <0,5 µg/kg petog dana. Metabolit CSA u mišićima i koži je bio <1 µg/kg tokom čitave studije, dok je koncentracije CSA u jetri dostigla maksimalni nivo od 11,5 µg/kg sedmog dana a u bubrezima 8,4 µg/kg petog dana nakon primene leka i potom pala na vrednost <1 µg/kg trinaestog dana. Koncentracija CNA u mesu i mišćnom tkivu je opala od 14,5 µg/kg do <1 µg/kg jedanaestog dana, dok je zabeležena koncentracija u jetri, odnosno bubrezima bila 170 µg/kg, odnosno 39,4 µg/kg. U koži šaranskih mladunaca zabeležena koncencentracija CNA iznosila je 3,2 µg/kg, i zabeležena je samo prvog dana nakon primena leka. Podaci dobijeni tokom ove studije pružili su informacije o koncentraciji, dinamici nestajanja i optimalnim uslovima ekstrakcije i određivanja niklozamida i njegovih ostataka CNA i CSA u jetri, bubrezima, koži i mišićima šaranskih mladunaca tretiranih oralno.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Едуконс, Факултет заштите животне срединеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет Едуконсsr
dc.subjectNiklozamidsr
dc.subjectmetabolitisr
dc.subjectšaranski mladuncisr
dc.subjectdistribucijasr
dc.subjectHPLCsr
dc.subjectvalidacijasr
dc.subject.classificationNauke o zaštiti životne sredinesr
dc.titleDistribucija i određivanje niklozamida u tkivima i organima šarana (Cyprinus carpio) primenom HPLCDAD-FLD i MS-MS-asr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttp://redun.educons.edu.rs/bitstream/id/1189/bitstream_62047.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://redun.educons.edu.rs/bitstream/id/1190/bitstream_62048.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10654


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record