xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Učešće građana u kreiranju javnih politika u županiji vesprem i Balaton regionu [1]
   Ugovori o ekskluzivnoj trgovini kao oblik zloupotrebe dominantnog položaja u pravu konkurencije Evropske unije [1]
   Uloga energetske intenzivnosti kao indikatora održivog razvoja [1]
   Uloga mikroorganizama u bioremedijaciji zemljišta zagađenog teškim metalima [1]
   Uloga privatizacionog procesa u Republici Srbiji u funkciji ugrožavanja bezbednosti građana i životne sredine - drastični primeri [1]
   Uloga računovodstvene profesije u realizaciji poslovnih ciljeva u zemljama u tranziciji [1]
   Uloga revizijske profesije u ublažavanju posledica 'novog' talasa ekonomske krize [1]
   Uloga sajmova turizma u promociji turističkih proizvoda [1]
   Uloga Stanislava Vinavera u pedesetim godinama u percepciji Nikolaja Timčenka [1]
   Uloga strnih žita u organskom stočarstvu [1]
   Uloga triple-helix modela u razvoju regionalnog inovacionog sistema [1]
   Underlying causal factors of the European Union energy intensity: Econometric evidence [1]
   Uporedna analiza doprinosa upravljanja ljudskim resursima organizacionim performansama banaka u Srbiji [1]
   Upravljački izazovi u turizmu Vojvodine izazvani globalnom pandemijom [1]
   Upravljanje menadžerskim stresom u funkciji upravljanja ljudima kao element marketing strategije [1]
   Upravljanje talentima u savremenoj organizaciji [1]
   Upravljanje uslugom kao instrumentom marketing miksa - primer Eurobank EFG Beograd [1]
   Use of open innovation as possible marketing strategy in logistic [1]
   Uticaj agroekoloških uslova južnog Banata i Pomoravlja na morfološke osobine, prinos herbe i kvalitet cvetova primorskog smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don) [1]
   Uticaj bakterija na morfo-fiziološke karakteristike paradajza (Solanum licopersicum L.) [1]