xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Kad zakorači u život sa čim se dete suočava [1]
   Kako postati konkurentan? [1]
   Kako rezidenti procenjuju socijalni uticaj turizma? [1]
   Kana (Canna indica L.) u fitoremedijaciji voda zagađenih teškim metalima [1]
   Kažnjavanje kartelskog ponašanja kao odgovor na ekonomsku krizu u Evropskoj uniji [1]
   Kevin Lejn Keler: Lekcije od najjačih svetskih brendova - slučajevi najbolje prakse u brendiranju, Pearson Prentice Hall, Mass Media International, New Jersey - Beograd, 2009 [1]
   Klasteri kao poslovni model stvaranja odrţive konkurentske prednosti privrede Srbije [1]
   Knowledge of French language and culture: A precondition for improving economic relations between Serbia and France [1]
   Kogeneracija u svetlu odredaba o državnoj pomoći EU [1]
   Kolektivni dominantan položaj u pravu konkurencije EZ [1]
   Komparativna analiza efikasnosti javnog sektora Republike Srbije i tranzicionih zemalja [1]
   Komparativna analiza zaposlenosti u energetskom sektoru EU i regionu Zapadnog Balkana - stanje i preporuke [1]
   Komparativna studija modela teorije ekstremnih vrednosti u investiranju [1]
   Komparativni pogled na razvoj ekonomske moći Srbije i zemalja u regionu [1]
   Koncept socijalnog preduzetništva i socijalnog preduzeća - izgubljeni u prevodu [1]
   Konceputalni model civilne zaštite u Republici Srpskoj [1]
   Korelaciona analiza prinosa zrna kukuruza (Zea mays L.) [1]
   Korporativna društvena odgovornost kao element korporativnih odnosa sa javnošću vodećih kompanija u Srbiji [1]
   Korporativni brend u funkciji tržišne konkurentnosti proizvoda i usluga [1]
   Kritični faktori uspešnosti novih jela u gastronomskoj ponudi beogradskih restorana [1]